Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων…» [Τέλος πλαστικών σακουλών]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.» [Τέλος πλαστικών σακουλών]Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων…» [Τέλος πλαστικών σακουλών]"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νομοθετημάτων 5325/1932, 146/1914 και 3955/2011

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των νόμων 5325/1932 «Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν», 146/1914 «Περί αθέμιτου ανταγωνισμού» και 3955/2011 «Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νομοθετημάτων 5325/1932, 146/1914 και 3955/2011"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Π.Δ/τος 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του Π.Δ.131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).»Σας…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Π.Δ/τος 131/2003 «Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).»"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 490/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων.» σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 1798/1988

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 490/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων.» σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 «Υπολογισμός και συντελεστές του φόρου κατανάλωσης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και άλλες…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 490/1976 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί ατελούς εισαγωγής ενίων ειδών υπό αναπήρων.» σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 1798/1988"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.».Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.»"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν.δ/τος 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν.δ/τος 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν.δ/τος 1195/1942 «Περί παραγραφής υπέρ του Δημοσίου καταθέσεων παρά Τραπέζαις και άλλων τινών αξιών και απαιτήσεων.»"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νόμων 3758/2009 για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των νόμων 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.» και 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νόμων 3758/2009 για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών και 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις"

Κωδικοποιήθηκε το αρχείο του κόμβου με το νέο νόμο 4461/2017

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των…

"Κωδικοποιήθηκε το αρχείο του κόμβου με το νέο νόμο 4461/2017"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, ……… και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.».Σας υπενθυμίζουμε επίσης…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, ……… και άλλες διατάξεις.»"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.» [Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων – Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών]

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.» [Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων – Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών]Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις.» [Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων – Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών]"

Κωδικοποιήθηκε το φορολογικό αρχείο του κόμβου με τους νέους νόμους 4415/16 και 4416/16

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση,…

"Κωδικοποιήθηκε το φορολογικό αρχείο του κόμβου με τους νέους νόμους 4415/16 και 4416/16"

Taxheaven – Άμεση ενημέρωση – Έγκαιρη επιστημονική κωδικοποίηση – Καινοτομικά εργαλεία. Κωδικοποιήθηκαν όλοι οι νόμοι στους οποίους επιφέρει αλλαγές ο νόμος 4405/2016

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4405/2016 «Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ…

"Taxheaven – Άμεση ενημέρωση – Έγκαιρη επιστημονική κωδικοποίηση – Καινοτομικά εργαλεία. Κωδικοποιήθηκαν όλοι οι νόμοι στους οποίους επιφέρει αλλαγές ο νόμος 4405/2016"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου «Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων».Κλείνοντας,…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.»"

Taxheaven – Άμεση ενημέρωση – Κωδικοποιήθηκαν όλες οι διατάξεις του ασφαλιστικού – φορολογικού νόμου 4387/2016

Η επιστημονική ομάδα του TaxHeaven στην προσπάθειά της για την άμεση ενημέρωση του φορολογικού της αρχείου, ολοκλήρωσε την κωδικοποίηση των διατάξεων των νόμων, όπως αυτές τροποποιούνται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας −…

"Taxheaven – Άμεση ενημέρωση – Κωδικοποιήθηκαν όλες οι διατάξεις του ασφαλιστικού – φορολογικού νόμου 4387/2016"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.»"

Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν.δ. 1059/1971 «Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων.»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ν.δ. 1059/1971 «Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων.»Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι για να δείτε όλους τους κωδικοποιημένους νόμους του κόμβου θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα του κόμβου «Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων».Κλείνοντας, να τονίσουμε…

"Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του ν.δ. 1059/1971 «Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων.»"